Polityka prywatności

SPIS TREŚCI:

I. PREAMBUŁA

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne.

2. Podstawy przetwarzania danych.

3. Zakres, podstawa, cel i okres przetwarzania danych w Sklepie internetowym.

4. Odbiorcy danych w Sklepie internetowym.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich.

6. Profilowanie w Sklepie internetowym.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą.

III. POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookies – informacja.

2. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym.

3. Pliki cookies podmiotów trzecich.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. PREAMBUŁA

Zachowanie poufności danych Klientów jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności i politykę plików cookies, które opisują sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w GoalSize Kapitał Warmiński sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 11A/26, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000699301, NIP: 5252726058, REGON: 368514917 (dalej jako Spółka) - właściciela Sklepu internetowego.

1.2. Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

1.3. Administratorem danych osobowych jest GoalSize Kapitał Warmiński sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 11A/26, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000699301, NIP: 5252726058, REGON: 368514917, adres do korespondencji: Ługwałd 180, 11-001 Dywity oraz adres poczty elektronicznej: eSklep@GoalSize.com

1.4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych wyznaczonego przez Administratora ………………………………………………………………………………….

1.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

2. Podstawy przetwarzania danych

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

3. Zakres, podstawa, cel i okres przetwarzania danych w Sklepie internetowym.

3.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie internetowym w następującym zakresie, na następujących podstawach i w celach oraz we wskazanych poniżej okresach.

3.2. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów:

3.2.1. Dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień, wykonaniu umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], numer rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego;

3.2.2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system ………………… lub narzędzia …………………….

3.2.3. Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji: ………………………………………..;

3.2.4. Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach: …………………….;

3.2.5. Dane uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

3.2.6. Dane osobowe zbierane w związku z marketingiem: adres poczty elektronicznej;

3.2.7. Dane osobowe zbierane w związku z wyrażeniem przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży: adres poczty elektronicznej;

3.2.8. Dane osobowe zbierane w związku z prowadzenie ksiąg rachunkowych: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta;

3.2.9. Dane zbierane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

3.3. Cel, podstawa i okres przetwarzania Danych osobowych:

3.3.1. podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

3.3.2. zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

3.3.3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

- obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

- obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

- obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

3.3.4. w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

3.3.5. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

- ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

- tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych - przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

- zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

- wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;

- celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora - przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

- ochrony przed próbami oszustwa - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

3.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie i realizację Zamówienia lub założenie konta.

3.5. W zależności od zakresu Danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych osobowych.

 

4. Odbiorcy danych w Sklepie internetowym.

4.1. Każdorazowo katalog odbiorców Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

4.2. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie internetowym.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi;

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

4.3.3. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej umowie sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte umowy sprzedaży w Sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących;

4.3.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

4.3.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich.

5.1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w  szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w  którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

5.2. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.

5.3. Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego.

 

6. Profilowanie w Sklepie internetowym.

6.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

6.2. Administrator może korzystać w Sklepie internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w Sklepie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z  otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w  Sklepie Internetowym.

6.3. Profilowanie w Sklepie internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

6.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą.

7.1. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

7.1.1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.1.2. przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

7.1.3. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);

7.1.4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

7.1.5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

7.1.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

 

III. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies – informacja.

1.1. Pliki cookies (ciasteczka) - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep internetowy).

1.2. Wykorzystuje się następujące typy plików cookies:

1.2.1. cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów Administratora;

1.2.2. cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej serwisu.

1.3. Ze względu na czas działania wyróżnia się dwa rodzaje plików cookies:

1.3.1. sesyjne – wygasają po zamknięciu danej sesji przeglądarki internetowej (okres od otwarcia przeglądarki, aż do jej zamknięcia);

1.3.2. stałe (trwałe) – nie wygasają po zamknięciu sesji przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika przez określony w skrypcie okres.

1.4. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Osobę odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Sklepu mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

2.5. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

2.5.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

2.5.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

2.5.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu internetowego;

2.5.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

2.5.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego;

2.5.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

2.6. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje odnośnie sposobu usunięcia lub zablokowania plików cookies powinny znajdować się w zakładce „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

 

3. Pliki cookies wykorzystywane w sklepie internetowym.

Rodzaj

Opis

Czas wygaśnięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pliki cookies podmiotów trzecich.

4.5. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu internetowego. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Osobie odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom.

4.6. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie internetowym pliki cookie:

4.6.1. ……..

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności i cookies na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub przysługujących praw. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Bądź na bieżąco i śledź nasze najnowsze promocje!
* pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione

© Comarch SA 2018. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®

Ze spraw nieistotnych piłka nożna jest tą najważniejszą. Zdecydowanie. A my jesteśmy po to, by granie w piłkę ułatwiać. Profesjonalistom i amatorom. Dorosłym i dzieciom. Zawsze i wszędzie. GoalSize.com. #FootballFirst.

Nasz projekt to odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska oraz definicja tego, co powinno kryć się pod hasłem „specjalistyczny sklep”. Wiemy, co powinniśmy mieć w ofercie. Potrafimy dobrać produkt i doradzić. A do tego mamy niesamowicie elastyczne podejście. Bo wiemy, że piłka to zabawa. Ale na poważnie.

Oferta GoalSize.com to potężny wybór zarówno dla piłkarzy, jak i dla drużyn oraz dla kibiców. W piłkarskie buty i odzież oraz akcesoria zaopatrujemy profesjonalistów, piłkarzy zrzeszonych w niższych ligach oraz amatorów. A także drużyny: od ekip orlikowych, przez drużyny zakładowe oraz szkółki i akademie, aż po kluby z różnych szczebli rozgrywek.

Na wirtualnych półkach naszego sklepu można znaleźć przede wszystkim propozycje topowych producentów: Nike, adidas i PUMA. Naszą specjalność stanowią oczywiście piłkarskie buty. Linia Marcurial, której twarzą jest Cristiano Ronaldo, z modelami Vapor i Superfly, linia Nemeziz promowana przez Leo Messiego czy klasyczne serie Nike Tiempo oraz adidas Predator to dla nas podstawa. Nie brakuje też kolekcji PUMA Future i PUMA One, których twarzami są odpowiednio Antoine Griezmann i Romelu Lukaku. Do tego linia Nike Hypervenom, na którą stawia Robert Lewandowski czy Nike Magista, czyli seria, którą preferuje reprezentant Polski Kamil Glik. Albo popularne linie adidas X, adidas ACE oraz adidas Copa. Wszystko dostępne w różnych poziomach zaawansowania i w różnych podeszwach. Dla dorosłych i dla dzieci. Lanki na nawierzchnię trawiastą lub mixy dla ligowców, dla których domeną jest raczej mokra trawa? Halówki albo turfy, czyli buty na orlika? A może podeszwa AG na sztuczną trawę? Nie ma problemu! Korki dla dzieci, buty dla juniorów albo mixy dla ligowców czy buty na orlika? Wszystko da się u nas znaleźć.

Buty to jednak nie wszystko. Odzież meczowa lub treningowa? Proszę bardzo! Nie zapominamy też o propozycji dla golkiperów. Bramkarze mogą dobrać sobie u nas rękawice bramkarskie 4Keepers, w których broni m.in. Arkadiusz Malarz lub renomowana marka Reusch. A piłkarze stawiający na boiskową elegancje oraz klasykę zainteresują się zapewne pozycjami japońskiej marki Mizuno (w tym sztandarowy model Mizuno Morelia Neo). W zakładkach z odzieżą oraz akcesoriami istotną siłę stanowi również hiszpańska marka Joma – dostawca nie tylko sportowych strojów, ale także plecaków czy toreb wysokiej jakości.

Stroje piłkarskie adidas, Nike i PUMA oraz wspomnianej marki Joma (w tym piłkarskie dresy, stroje meczowe czy odzież treningowa) to zresztą nasza domena. Specjalizujemy się w obsłudze drużyn i mając piłkarskie doświadczenie oraz wiedzę, robimy wszystko, aby być dostawcą piłkarskiego sprzętu na najwyższym poziomie.

Odrębną kategorię w GoalSize.com stanowią akcesoria dedykowane drużynom. W ofercie mamy m.in. sprzęt treningowy marki YakimaSport oraz dodatki duńskiej firmy Select. Oprócz piłek adidasa, Nike’a, Pumy czy wspomnianego Selecta dostarczamy także takie akcesoria jak: drabinki koordynacyjne, pachołki, płotki, tyczki, znaczniki, tablice taktyczne, wałki (rollery) do masażu, siatki na piłki, maty treningowe, pompki do piłek, gumy fitness, opaski kapitańskie czy taśmy do getrów. I oczywiście wiele, wiele innych.

Ciekawostkę w szerokiej ofercie GoalSize.com stanowią też sekcja sportowych odżywek marki Sport Definition oraz zakładka „dla kibica”. Poza koszulkami klubowymi i reprezentacyjnymi oraz innymi gadżetami tak znanych klubów jak Real Madryt, FC Barcelona, Manchester United czy Arsenal Londyn albo Bayern Monachium, osoby pasjonujące się piłką znajdą także piłkarskie książki (np. biografie piłkarzy).

Piłką, jak widać, żyjemy zatem na maxa. 24 godziny na dobę. Przez siedem dni w tygodniu. Chcemy być obecni na wielkich stadionach i skromnych podwórkach, bo piłka na każdym poziomie jest dla nas tak samo ważna. Najważniejsza. #FootballFirst.